การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4 สะพานคสล.ข้ามลำพังชู ในสายทาง บ.หนองมะเขือ/โนนตาล ตำบลหนองเม็ก/ดอนดู่ อำเภอนาเชือก/นาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม/บุรีรัมย์ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.

 

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4
สะพานคสล.ข้ามลำพังชู ในสายทาง บ.หนองมะเขือ/โนนตาล ตำบลหนองเม็ก/ดอนดู่ อำเภอนาเชือก/นาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม/บุรีรัมย์
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
โดย นายธีรพล ปะวะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เป็นประธานในการประชุม
นายปิยะพันธ์ ศรีชมภู เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท
บริษัทที่ปรึกษา (IEC) และประชาชนเข้าร่วมประชุม