การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4 สะพานคสล.ข้ามลำห้วยหลวง บ.โนนเจริญ - บ.โคกใหญ่ ต.บ้านตูม/นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.

 

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4
สะพานคสล.ข้ามลำห้วยหลวง บ.โนนเจริญ - บ.โคกใหญ่ ต.บ้านตูม/นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.


นายวิเชียร อุฐบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานในการประชุม
นายปิยะพันธ์ ศรีชมภู เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท
นายบัญชา ทองนรินทร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากกรมทางหลวงชนบท
บริษัทที่ปรึกษา (IEC) และประชาชนเข้าร่วมประชุม